Громадська Організація “За конкретні справи” об'єднує громади

Мож­ли­вість поз­на­йо­ми­тись із ке­рів­ни­ка­ми та ак­ти­віс­та­ми цьо­го доб­ро­віль­но­го фор­му­ван­ня ма­ли пред­став­ни­ки мас-ме­діа Хмель­нич­чи­ни під час прес-кон­фе­рен­ції, що від­бу­ла­ся в об­лас­но­му цен­трі.

Гро­мадсь­ка ор­га­ні­за­ція "За кон­крет­ні спра­ви" роз­по­ча­ла свою ро­бо­ту біль­ше двох ро­ків то­му - у сер­пні 2012 ро­ку. Пер­ші кро­ки поз­на­че­ні справ­ді кон­крет­ни­ми спра­ва­ми, які бу­ло здій­сне­но на те­ри­то­рії чо­ти­рьох ра­йо­нів: Го­ро­доць­ко­го, Че­ме­ро­вець­ко­го, Ду­на­є­вець­ко­го та Яр­мо­ли­нець­ко­го.

Ре­зуль­тат не за­ба­рив­ся - лю­ди, кот­рі ро­ка­ми че­ка­ли до­по­мо­ги у роз­в'я­зан­ні пот­реб гро­мад, на­реш­ті, бу­ли по­чу­ти­ми, по­ба­чи­ли, що нас­прав­ді мож­на змі­ни­ти життя на кра­ще: нав­ча­ти ді­тей у теп­лих, об­лаш­то­ва­них кла­сах, от­ри­ма­ти не­об­хід­ну ме­дич­ну до­по­мо­гу у від­ре­мон­то­ва­них ФА­Пах. То­му до "Кон­крет­них справ" по­тяг­ну­ли­ся - по­до­ля­ни із за­до­во­лен­ням до­лу­ча­ли­ся до ді­яль­нос­ті гро­мадсь­кої ор­га­ні­за­ції, ста­ва­ли її чле­на­ми, ак­ти­віс­та­ми. Ни­ні ді­яль­ність ГО "За кон­крет­ні спра­ви" по­ши­ри­лась на ін­ші ра­йо­ни: Кам­'я­нець-По­діль­ський, Во­ло­чись­кий, Те­о­фі­поль­ський, Бі­ло­гірсь­кий, Кра­си­лівсь­кий. Зав­дя­ки зас­нов­ни­ку ор­га­ні­за­ції - на­род­но­му де­пу­та­ту Олек­сан­дру Ге­ре­зі, спів­зас­нов­ни­кам Ан­дрію Шинь­ко­ви­чу та Не­о­ні­лі Ан­дрій­чук, чис­лен­ним ак­ти­віс­там, зроб­ле­но ду­же ба­га­то.

На­да­но до­по­мо­гу бу­ді­вель­ни­ми ма­те­рі­а­ла­ми 146 шко­лам, 150 дош­кіль­ним зак­ла­дам, 213 ФА­Пам, 189 Бу­дин­кам куль­ту­ри, 87 ре­лі­гій­ним хра­мам, пе­рек­ри­то 36 жит­ло­вих ба­га­то­по­вер­хо­вих бу­дин­ків та 35 об­'єк­тів со­ці­аль­но-куль­тур­но­го приз­на­чен­ня, за­мі­не­но на енер­гоз­бе­рі­га­ю­чі 7,2 ти­ся­чі ві­кон та 580 две­рей у шко­лах, лі­кар­нях, клу­бах, ре­конс­тру­йо­ва­но та від­ре­мон­то­ва­но 112 різ­них об­'єк­тів, ви­ді­ле­но для пот­реб те­ри­то­рі­аль­них гро­мад 7 оди­ниць спец­тех­ні­ки, 4 ав­то­бу­си, 10 ав­то­мо­бі­лів швид­кої до­по­мо­ги.

Оз­до­ров­ле­но 1,5 ти­ся­чі ді­тей, охоп­ле­но по­їз­дка­ми до Хрис­ти­янсь­ких свя­тинь, на Ки­ївсь­кий май­дан Ре­во­лю­ції гід­нос­ті та до іс­то­рич­них місць 22 ти­ся­чі жи­те­лів Хмель­нич­чи­ни. Особ­ли­ве до­сяг­нен­ня - зве­ден­ня у Го­род­ку най­біль­шо­го в Ук­ра­ї­ні спор­тив­но­го ком­плек­су єв­ро­пейсь­ко­го зраз­ка, який нев­дов­зі прий­ма­ти­ме чем­пі­о­нат Ук­ра­ї­ни з важ­кої ат­ле­ти­ки. Ось що роз­по­вів про за­род­жен­ня та по­даль­шу ді­яль­ність Гро­мадсь­кої ор­га­ні­за­ції "За кон­крет­ні спра­ви" її зас­нов­ник, на­род­ний де­пу­тат Ук­ра­ї­ни Олек­сандр Ге­ре­га: "Пред­став­ля­ти ін­те­ре­си лю­дей у пар­ла­мен­ті ме­не поп­ро­си­ла гро­ма­да Го­ро­доч­чи­ни. І спо­чат­ку це сприй­ма­ло­ся як жарт. Але рі­шен­ня пі­ти в по­лі­ти­ку бу­ло прий­ня­то піс­ля то­го, як я об­'ї­хав на­се­ле­ні пун­кти ви­бор­чо­го ок­ру­гу та по­ба­чив ре­аль­ну си­ту­а­цію: шко­ли та дит­сад­ки, в яких про­ті­ка­ють да­хи, хо­лод­ні ФА­Пи. Хто до­по­мо­же цим лю­дям? На що їм спо­ді­ва­ти­ся? То­му, як за­мож­на лю­ди­на, ви­рі­шив, що по­ви­нен до­по­ма­га­ти зем­ля­кам та дер­жа­ві у скрут­ний час.

Ба­га­то хто йде в по­лі­ти­ку, щоб за­ро­би­ти стат­ки. Ми ж ста­ли на но­ги, зро­би­ли свою ді­яль­ність пуб­ліч­ною, ство­ри­ли під­при­ємс­тво і то­ді піш­ли в по­лі­ти­ку, щоб при­нес­ти свій дос­від. Але по­лі­ти­ка пе­реп­лі­та­єть­ся із жит­тям прос­тих лю­дей. То­му не ма­є­мо пра­ва нех­ту­ва­ти проб­ле­ма­ми се­лян, які не ма­ють мож­ли­вос­ті від­ре­мон­ту­ва­ти то­го ж ФА­Пу чи сіль­сько­го во­до­го­ну. Ми ма­є­мо за ме­ту якіс­но змі­ни­ти жит­тя гро­мад і вже ро­би­мо це впро­довж біль­ше ніж двох ро­ків. Ни­ні пла­ну­є­мо ро­бо­ту гро­мадсь­кої ор­га­ні­за­ції на 2015 рік. І зно­ву у по­лі зо­ру - шко­ли та дош­кіль­ні нав­чаль­ні зак­ла­ди, бо це - на­ші ді­ти, які в май­бу­тньо­му бу­дуть ак­тив­ни­ми чле­на­ми сус­піль­ства.

Хо­ті­ло­ся б, щоб на­ші ідеї ма­ли міс­це в усій об­лас­ті. Бо ж бу­ти пат­рі­о­том - це до­по­ма­га­ти дер­жа­ві. То­му при­єм­но, що ма­є­мо од­но­дум­ців, які по­ді­ля­ють на­ші пог­ля­ди, йдуть пліч-о-пліч з на­ми. Це кан­ди­дат в на­род­ні де­пу­та­ти Ан­дрій Шинь­ко­вич - іні­ці­а­тор ба­га­тьох хо­ро­ших по­чи­нань, енер­гій­ний, ви­со­коп­ро­фе­сій­ний, тур­бу­єть­ся про доб­ро­бут тих, хто тво­рив у ми­ну­ло­му і те­пер тво­рить іс­то­рію рід­но­го краю.

Хо­че­мо, щоб ни­ні, у пе­рі­од під­ви­ще­ної по­лі­тич­ної ак­тив­нос­ті гро­ма­дян нас по­чу­ли та при­єд­ну­ва­лись до лав ГО "За кон­крет­ні спра­ви" зад­ля роз­кві­ту Хмель­нич­чи­ни."

Прик­ла­ди кон­крет­них справ зву­ча­ли у роз­по­ві­дях тих, хто від­чув їх ре­зуль­тат. Так, іс­то­рію онов­лен­ня Го­ро­доць­кої ЗОШ №4 роз­по­ві­ла її ди­рек­тор Ок­са­на Дро­ник: "Щоб під­ня­ти на рі­вень гро­мадсь­кос­ті проб­ле­ми ста­ну шко­ли, прий­шлось вик­ли­ка­ти те­ле­ба­чен­ня. Так скла­ло­ся, що цей сю­жет по­ба­чив Олек­сандр Во­ло­ди­ми­ро­вич, і вже че­рез кіль­ка днів ог­ля­нув при­мі­щен­ня і зі­ні­ці­ю­вав про­ве­ден­ня ре­мон­тних ро­біт. Для на­ших ді­тей ГО "За кон­крет­ні спра­ви" бук­валь­но ство­ри­ла шко­лу єв­ро­пейсь­ко­го рів­ня із чу­до­вим ре­мон­том, но­ви­ми спе­ці­аль­ни­ми меб­ля­ми, муль­ти­ме­дій­ни­ми дош­ка­ми, ком­п'ю­тер­ни­ми кла­са­ми, су­час­ною їдаль­нею. Ро­бо­ти і за­раз не при­пи­ня­ють­ся. Ве­деть­ся утеп­лен­ня фа­са­ду, бу­дів­ниц­тво спор­тив­них май­дан­чи­ків."

А за­ві­ду­ю­ча ін­фек­цій­ним від­ді­лен­ням Ду­на­є­вець­кої ЦРЛ Ла­ри­са Му­зи­ка по­ді­ли­ла­ся влас­ним дос­ві­дом спів­пра­ці із ГО "За кон­крет­ні спра­ви": "На­ше від­ді­лен­ня бу­ло в ава­рій­но­му ста­ні. Зав­дя­ки ор­га­ні­за­ції "За кон­крет­ні спра­ви" та осо­бис­то Олек­сан­дру Ге­ре­зі ни­ні, піс­ля ка­пі­таль­но­го ре­мон­ту, це - су­час­не бок­со­ве від­ді­лен­ня на 30 лі­жок, де за­мі­не­но опа­лен­ня, під­ло­гу, сис­те­му во­до­пос­та­чан­ня, об­лад­на­ні сан­вуз­ли у кож­ній па­ла­ті, пе­рек­ри­тий дах".

Від­чу­ва­ли ді­яль­ність гро­мадсь­кої ор­га­ні­за­ції "За кон­крет­ні спра­ви" і на те­ре­нах Яр­мо­ли­неч­чи­ни. Зок­ре­ма про те, як змі­ни­лась Со­ко­лівсь­ка шко­ла, роз­по­ві­ла ди­рек­тор зак­ла­ду Ал­ла За­бо­лот­на: "Скіль­ки у нас бу­ло на­род­них де­пу­та­тів - ніх­то не звер­тав ува­ги на шко­лу. Ли­ше Олек­сандр Во­ло­ди­ми­ро­вич та очо­лю­ва­на ним гро­мадсь­ка ор­га­ні­за­ція прос­тяг­ну­ли ру­ку до­по­мо­ги - пов­ніс­тю від­ре­мон­то­ва­но пер­ший по­верх, пос­тав­ле­но 56 су­час­них ві­кон, під­ве­де­но теп­лу во­ду, шко­ла ожи­ла, ста­ла при­віт­ні­шою, кра­щою, за­до­во­ле­ні уч­ні та бать­ки."

А у по­ло­го­во­му від­ді­лен­ні Яр­мо­ли­нець­кої ЦРЛ ка­пі­таль­но від­ре­мон­то­ва­но 28 па­лат та два ко­ри­до­ри, пов­ніс­тю за­мі­не­но меб­лі, об­лад­на­но ку­то­чок від­по­чин­ку для мо­ло­дих ма­тусь. Про усе це роз­по­вів за­ві­ду­вач від­ді­лен­ня Вік­тор Со­ко­тун.

Та­ких іс­то­рій зву­ча­ло на зіб­ран­ні ба­га­то. За кож­ною - жит­тя гро­мад, кот­рі знай­шли на­дію, а го­лов­не по­ба­чи­ли ре­аль­ні змі­ни зав­дя­ки ді­яль­нос­ті ГО "За кон­крет­ні спра­ви".

Вис­ту­па­ли зас­лу­же­ний тре­нер Ук­ра­ї­ни Ми­хай­ло Ма­цю­ха, ві­це-пре­зи­дент фе­де­ра­ції важ­кої ат­ле­ти­ки Хмель­нич­чи­ни Ва­дим Ру­дик, пред­став­ни­ки Ізяс­лавсь­ко­го, Бі­ло­гірсь­ко­го, Те­о­фі­поль­сько­го, Кра­си­лівсь­ко­го ра­йо­нів та міс­та Не­ті­шин, де ГО "За кон­крет­ні спра­ви" вже ак­тив­но роз­по­ча­ла вті­лю­ва­ти в жит­тя ідеї від­род­жен­ня Хмель­нич­чи­ни. В усіх вис­ту­пах зву­ча­ло од­не - праг­нен­ня об­'єд­на­ти­ся та док­лас­ти час­ти­ну зу­силь зад­ля бла­го­род­ної та ко­рис­ної спра­ви - зро­би­ти кра­щим, силь­ні­шим, за­мож­ні­шим наш край, зруч­ни­ми та ком­фор­тни­ми умо­ви жит­тя йо­го жи­те­лів.

Го­лов­не, що це - ре­аль­ність, яка за­ле­жить від сві­до­мо­го ви­бо­ру кож­но­го із нас.


Автор: Алла Гуменюк